Kes me oleme kristuses?Edastan Merlin Metsala kirja EEÜÜ listist, mis on hea ja kasulik ning südamesse võtmiseks igale kristlasele :)

Mõningaid mõtteid julgustuseks ja mõtisklemiseks - Kes me oleme?

Kristuses oleme me:

 • Päästetud ja meil on igavene elu (Johannese 6:40)
 • pühad (1 Peetruse 2:9)
 • vabad (Galaatia 5:1)
 • pojad (tütred) ja pärijad (Galaatia 3:26)
 • Jumala perekond ja kirik (Efeslaste 2:19)
 • Kristuse ihu liikmed (Kolossa 1:18)
 • teenrid, teenijad (2 Korintose 4:5)
 • Jumala tempel (1 Korintose 6:19)
 • preestrid (Ilmutuse 1:5-6)
 • Jumala sõdalased (1 Timoteose 6:12)
 • enamad kui võitjad (Luuka 10:19)
 • jüngrid (Johannese 19:7-8)
 • jüngrite tegijad (Matteuse 28:18-20)
 • suursaadikud (2 Korintose 5:20)

Rist on kristlik armastuse sümbolKui keegi paluks meil selgitada, mida tähendab “armastada”, alustaksime ilmselt sõnadest “tunda sümpaatiat, kiinduda, ennast kellegagi siduda”. Kui püha Johannes võtab Piiblis kokku Jumala olemuse (1Jh 4:8, edaspidised piiblitsitaadid on samast kohast) – Jumal on armastus –, siis Jumala puhul tuleb armastuse määratlust täpsustada veel ühe sõnaga. Armastus on tegusõna. Mitte lihtsalt meeldumus või poolehoid, vaid teod, milles sisemine hoiak saab nähtavaks.

Muidugi võiks Jumalat iseloomustada ka teiste Piiblis leiduvate nimetustega, näiteks Looja, Kõigeväeline, Vägev. Aga eelkõige sõna “armastus” peegeldab Jumala olemuse üht vähem tuntud külge: haavatavust. Ilmselt oleme võinud midagi sarnast kogeda ka oma inimsuhetes. Tõelist valu võib põhjustada ainult see, keda sa armastad. Need, kelle suhtes sa oled ükskõikne, ei suuda sind ka eriti riivata.

Piibel on raamat, mis kaanest kaaneni räägib inimese ja Jumala vahelise armastuse loost. Kahjuks on juba üsna selle alguses, Piibli esimestel lehekülgedel kirjeldus sellest, millega vastas inimene Jumala, oma Looja armastusele – usaldamatuse, vastuhaku, patuga. Ja ometigi pole Jumala armastuse lugu sellega lõppenud. See on saanud nähtavaks lugematutes erinevates olukordades, milles Jumal üha uuesti annab märku oma armastusest. Sellest kõnelevad nii loodusnähtused ja ajaloosündmused kui prohvetid, inimesed, kes Jumalalt saadud inspiratsiooni ajel kuulutasid Tema tahet. Ja veel enam – armastuse pärast on Jumal saanud inimeseks. Püha Johannes jätkab: Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me Tema läbi elaksime. Justkui vastusena meie inimlikule nurinale, millega mõnele heasoovijale isegi oleme vastanud: räägi, räägi, mida sina minu elust ka tegelikult tead. Inimesena sündinud Jumal teab, milline on meie koorem.

Tõelisel armastusel ei ole tingimusi. Jumal ei sea oma armastuse eelduseks, et oleksime viisakad, õiglased, usklikud või ausad. Püha Johannes jätkab: Selles on armastus – ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et Tema on armastanud meid. Loomulikult pole Jumalale ükskõik, kas keegi käib ülestõusmispühade nädalavahetusel kõrtsis, askeldab peenramaal, läheb tantsupeole või taob kalmistul palli. Armastades võtab Ta riski saada haiget. Kui aga mõni inimene Tema armastust vastu ei võta, siis ei tohiks ta süüdistada Jumalat ka ebaõigluses. Joodikute, varaste, abielurikkujate ja mõrvarite jaoks pakub Jumal sedasama, mida ka neile inimestele, kes endi arvates pole mingit pattu teinud.

Ehkki oleme armastuse definitsioone juba varemgi hulganisti kuulnud, lisan siia veel ühe: armastada tähendab elada armastatu jaoks, tema pärast. Armastus saab teoks ohvris, loobumises endale meelepärasest, et anda ennast armastatule. Kahe inimese vahelises armastuses saab see nähtavaks kingituste tegemises – näiteks kui noormees kingib armastatule lilli või vanemad kingivad lapsele mänguasja. Jumala armastus meie vastu on teostunud samuti ohvris – Jumala Poeg on saanud inimeseks ja armastuse nimel ohverdanud oma elu meie eest. Püha Johannes ütleb: [Jumal] on läkitanud oma Poja lepitusohvriks meie pattude eest. Jeesus sureb ristil, võttes oma õlgadele patu karistuse – surma. Kõigi inimeste eest. Ja kolmandal päeval äratab Kõigeväeline Jumal oma Poja taas ellu. Lootuseks kõigile inimestele.

Armastuse sümbolina kujutatakse tavaliselt südant. Kristlastele on armastuse sümboliks rist.

Allikas Meie Kirik

Jeesus Kristuse elu. Kas ta oli Jumala Poeg? Lühiülevaade Jeesuse elust ja sellest, miks temasse uskumine ei ole pime usk...

Autor: Paul E. Little

altAinult siis on meil võimalik kindlalt teada, kas Jumal on olemas ja milline Ta on, kui Ta ise initsiatiivi üles näitab ja end ilmutab. Me peame teadma, missugune Ta on ja milline on Tema suhtumine meisse. Kujutlegem, et saaksime teada, et Ta on olemas, aga et Ta on nagu Adolf Hitler – kapriisne, õel, eelarvamustega ja julm. See avastus oleks kohutav!

Meego Remmel Jeesuse surmastTunnistagem: Jeesusel oli võimalus surmast pääseda! Nagu ka Sokratesel sajandeid varem. Nii pühendunud kreeklasele Ateenas kui ka kosmopoliitsele naatsaretlasele Jeruusalemmas pakuti teist võimalust.

Aga nad jätsid selle teadlikult kasutamata, minnes pigem surma. Äärmuslik?

Sokratese viimane kõne on läinud eetika ajalukku. Põhjendades oma valmisolekut teda hukkamõistnud ateenlastelt surmapeekri vastuvõtuks, kinnitas Sokrates, et on ja jääb lõpuni ustavaks Ateena linnakodanikuks, kelle sõnad ja elu eeskuju peavad kõnelema üht ja sama keelt kuni surmani. Integrity, ütleks selle kohta kaasaegne vooruseetika.

Samamoodi kõneles oma ristisurma möödapääsmatusest Jeesus. Eriti põhjalikult on ta mõttekäigud kirja pandud tema noorima õpilase Johannesega seotud evangeeliumi peatükkides 12-17.

Kreeklastele ütles Jeesus: “Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisuiva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi, aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja.” (Jh 12:24) Pole võimatu, et kreeklased mõistsid seda lauset, nagu oldi lõppkokkuvõttes hakatud mõistma ka vana head Sokratest. Tema elu ja ka surm kandis paremat vilja kui tema elu vihkajate ja surmamõistjate oma.

Juutidele, kes Jeesust hukka mõistsid, ütles ta: “Mina olen tulnud valguseks maailma, et ükski, kes usub minusse, ei jääks pimedusse. Ma ei ole tulnud maailma üle kohut mõistma, vaid maailma päästma.” (Jh 12:46-47) Oma õpilastele kinnitas ta isiklikult: “Armastage üksteist, nagu mina olen armastanud teid! Ei ole olemas suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõprade eest.” (Jh 15:12-13)

Kuna tema ristilemineku tahes-tahtmatu paratamatus neid masendas, tõotas Jeesus: “Teid kurvastatakse, kuid teie kurbus muutub rõõmuks. Kui naine toob last ilmale, siis ta on murelik, sest tema tund on kätte jõudnud. Aga kui ta lapse on sünnitanud, ei tuleta ta enam oma vaeva meelde rõõmu pärast, et inimene on sündinud maailma. Nüüd on teilgi muretsemist, aga kui ma näen teid jälle, on teie süda rõõmus ja keegi ei võta teie rõõmu teilt ära.” (Jh 16:20-22)

Nii kõneles Jeesus vahetult enne surma oma peatsest ülestõusmisest, samas andis ta oma surmatunnile suurema tähenduse kui tema surm ise: seeläbi pidi maailma sündima uus Inimene. Nii oli Jeesuse surmal elu enese tähendus. Tema rist pidi kujunema uuestisündinud elule ülestõusmise märgiks. Jumalagajätt Suurel Reedel pidi jäetama Jumalaga juba Suure Ülestõusmishommiku usus. Radikaalsemate veendumustega elulugu oleks raske inimajaloos jutustada.

Küsimuseks jääb: uskuda Jeesust või mitte?

Tagantjärgi ollakse paljuski targemad. Jeesuse surmaga silmitsi seisnud järgijatel polnud aga toona millelegi muule tugineda kui lihtsalt temasse uskumisele. Tõsi, nende usul oli ehk rohkem argumente kui Veerpalusse uskujatel. Nad uskusid, et tema isiksus on tema sõnade taga. Nad uskusid tema integriteeti. Aga samamoodi uskusid nad ka tema identiteeti.

Jeesus ütles oma elu viimasel õhtul: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde muidu kui minu kaudu. Uskuge mind, et mina olen Isas ja Isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu.” (vt Jh 14:1-11)

Tõepoolest, Jeesuse tegevus oli täis tunnustähti. Tema sõnad läksid ikka ja jälle täide. Isegi surnutele võis ta öelda: “Tõuse üles!” Ja inimesed ärkasid ellu, teised said tagasi tervise ja uue elu võimaluse, kolmandad kogesid temasse uskudes enneolematuid muutusi eluliselt olulistes suhetes ja suhtumistes. Jeesuse järgimisest oli kujunenud tõeliselt elumuutev usuliikumine juba tema enda elu ajal.

Apostlite tegude raamat kirjeldab, kuidas see usuliikumine hiljem edasi levis — üle kogu toonase Rooma impeeriumi. Jeesuse õpilased kinnitasid koos pooletuhande tunnistajaga, et olid kohanud teda ilmsi ja füüsiliselt surnuist ülestõusnuna. Teised väitsid, et nende elu muutus, kui kohtuti Jeesusega temast jutustatud lugude või vaimse ilmutuse läbi.

Hiljem, kui tekkis kristlaste tagakiusamine, loobusid tuhanded Rooma aladel Jeesust oma elu Is(s)andana tunnistanud usklikud neile — nagu omal ajal ka Sokratesele ja Jeesusele — pakutud võimalusest surmamõistmisest pääseda. Nad järgisid usus Jeesust ja ohverdasid oma elu lunastamaks maailma paremale kui see, mida nendega tehti. Lõpuks hakkas see nii või teisiti kreeka-rooma ja juudi-kristlikule maailmale mõju avaldama.

“Lõpetage, Kristuse nimel, lõpetage!”


1. jaanuaril 404 AD toimus teadaolevalt viimane gladiaatorite võitlus Roomas. Samal ajal jutustatakse munk Telemahuse surmast, kes tuli südamesunnil Rooma, et kutsuda rahvast üles tegema lõppu mõttetute tapatalgute vaatemängule. Kaks suurt gladiaatorit olevat samal ajal areenil mõõgavõitlust pidanud, kui väike mees rahva seast alla amfiteatri äärde jooksis. Ta hüüdis: “Lõpetage, Kristuse nimel, lõpetage!”

Alul olevat inimesed kaasa naernud, arvates, et mungarüüsse riietunud kääbus on üks osa lõbusast vaatemängust. Siis aga hakati aru saama, et mees tahab tõepoolest veriselt põnevale surmavõitlusele lõppu teha. Teda hakati hurjutama, siis juba kättejuhtunud õunte ja munadega loopima. Lõpuks läksid lendu kivid. Tuhandete pealtvaatajate ees kivirahe alla sattunud kristlane ei lakanud aga hüüdmast: “Lõpetage, Kristuse nimel, lõpetage!”

Verisena vajus ta areeni äärele, lõpuks maha langedes. Viimse lausena enne viimset uinumist korranud ta läbi viimse hingetõmbe: “Lõpetage, Kristuse nimel…” Keiser Honorius, kuulnud Telemahuse traagilisest märtrisurmast, ei lubanud enam Roomas gladiaatorite võitlusi korraldada. Ühe surm osutus lunastavaks jõuks paljude elu heaks.

Suure Reede järgses maailmas on elul teine tähendus

Telemahuse surma järgses Roomas hakati elu hindama ja mõtestama teisiti kui varem. Samamoodi näikse olevat elu ja inimestega Jeesuse surma ja ülestõusmise järgselt jutustatavas maailma-ajaloos. Elul on täna teine tähendus.

Tabavalt sõnastas seda 1. sajandil kristlaste tagakiusajast Saulusest kristlaste apostliks Pauluseks saanud Rooma kodakondsusega juudi haritlane, kes kirjutas hulgi kreekakeelseid tekste ainiti selleks, et võimalikult palju inimesi tema elu muutnud sõnumit mõistaks: “Kristuse armastus sunnib meid, kes me otsustame nõnda: kui üks on surnud kõikide eest, siis on kõik surnud; ja ta on surnud kõikide eest, et elavad ei elaks enam enestele, vaid temale, kes on nende eest surnud ja üles äratatud. See oli Jumal, kes Kristuses lepitas maailma enesega ega arvestanud neile nende üleastumisi ning on pannud meisse lepitussõna. Me palume Kristuse asemel: Andke endid lepitada Jumalaga!” (2Kr 5:14-20)

Loomulikult tõstatab taoline Jeesuse surma käsitus eksistentsiaalseid küsimusi, olgu 1. sajandil või 21. sajandil. Kuivõrd suri ta tõepoolest millegi suurema nimel kui ta ise? Teda paremini mõista püüdvad kristlased tunnistavad, et viimselt ei olegi see küsimus pelgalt ajaloofilosoofiline. See on elu sõlmküsimus igaühe jaoks isiklikult.

Kuidas? Kui küsida seda küsimust isiklikumaks minnes: kelle nimel Jeesus suri? Elu tähendust sügavamalt mõtestades ei saa kellegi surma küsimus olla liiga abstraktne, saati siis Jeesuse surma küsimus.

Kui ta aga tõepoolest suri mitte millegi muu nimel, kui meie endi nimel, inimeste nimel, meie inimeseksolemise uuestisündimise nimel, siis peaks tema surmast ja ülestõusmisest niisama rääkimise asemel ka selle järgi edasi elama. Elama kuni surmani mitte ainuüksi iseenda nimel, vaid ka Teise nimel, Jeesuse nimel.

Autor on eesti vaimulik ja University of Walesi doktorant.

Allikas Delfi

alt Jeesuse sünnilugudes ei ole ühtegi inimest, kes oleks leidnud tee Jeesuse juurde ilma Jumala otsese üleloomuliku sekkumiseta! (Minu tähelepanu juhtis sellele Jack Deere'i raamat „Surprised by the Voice of God”)

Preester Sakariasele ilmus Issanda ingel kuulutama, et ta naine saab veel vanas eas lapse. Eliisabet sai täis Püha Vaimu, et tunda ära, et talle külla tulnud Maarja kannab Jumala Poega. Ainult see­tõttu, et Maarjale oli ilmunud ingel Gabriel, teadis ta, et laps, keda ta kannab, on Kõigekõrgema Poeg. Joosepit pidi veenma ingel, et ta naine kannab Pühast Vaimust last. Karjastel oleks jäänud Jeesus-lapse juurde minemata, kui poleks olnud taevavägesid seda kuulu­ta­mas. Tähetargad hommikumaalt järgisid Jumala eriilmutust: tähte. Vaga mees Siimeon tuli pühakotta „Vaimu ajel”, et kohtuda seal mõnepäevase Jeesusega. Prohvet Hannagi tuli just õigel tunnil.

Kes aga Jeesuse sõime juurde teed ei leidnud, olid tollased Pühakirja-tundjad ja vaimulikkond, rääkimata ilmalikest võimudest. Isegi kui nad võimude eriülesande peale leidsid kirjadest, et Messias sünnib Petlemmas, et vaevunud nad seda ise kontrollima minema.

Ka tänapäeval leiavad Jeesuse juurde tee ainult need, keda „tõmbab Isa” (Jh 6:44). Teadmine Jumala kohta osutub kasutuks, kui see ei vii tegeliku kohtumiseni Jeesusega. Olgem valvel Püha Vaimu häälele, et märgata Jumala üleloomulikku kutset Jeesuse juurde ka nendel jõuludel.

Kirjutas: Leho Paldre   
Neljapäev, 23 Detsember 2010 22:23

Allikas: http://www.kolgata.ee

"Ta tõi nad välja ning ütles: "Isandad, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin?" Aga nemad ütlesid: "Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere!" Siis ta viis nad oma kotta, tõi toitu lauale ja oli väga rõõmus, et et ta kogu oma perega oli saanud usklikuks Jumalasse." Apostlite teod 16:30,31,34

"Kas võite mulle öelda lihtsas ja selges keeles, mis pean tegema selleks, et päästetud saada?"

alt

Pärast muinasjutulist, kuid lõpuks väsitavat ja masendavat talve soovime üksteisele rõõmsaid kevadpühi. Elutoa laual on vaas pajutibudes okstega. Köögis värvib ema lastega mune. Huvitav, kelle oma tuleb ilusam ja tugevam? Muidugi tugevam on puu- või kivimuna, aga see pole päris. Nii on ülestõusmispühad oma pidulikkuse ja särava meeleoluga saabunud. Kuid see meeleolu on siiski vaid habras koor võimsale sõnumile, mis kõlab juba pea kaks tuhat aastat üle maailma: “Jeesus Kristus on üles tõusnud!” Ja kristlased vastavad: “Ta on tõesti üles tõusnud!”
 

Too hommik, millele maailm ülestõusmispühadel mõtleb, oleks võinud kujuneda miljonite samasuguste kurbade hommikute sarnaseks. Jeesus Naatsaretist koos kahe teise Rooma võimule ebameeldiva isikuga oli reedetud ja risti löödud.

Tema õpilased olid segaduses laiali jooksnud. Kõige lähedasemad olid saanud loa ta maha matta. Oli pimeduse tund, nagu neid läbi inimajaloo ikka ja jälle ette tuleb. Näis, nagu seisneks kogu elutõde vägivallas, vales ja ebaõiglases surmas. Võidavad need, kes on halastamatud ja kivise südamega.

Kuid kaastunne ja armastus tõid tollel hommikul leinavad naised hauale. Ent haud oli tühi. Inglid aga ütlesid kohkunud naistele: “Ärge kartke, sest ma tean, et te otsite Jeesust, kes oli risti löödud. Teda ei ole siin, sest ta on üles tõusnud …” (Matteuse evangeelium 28:5-6)

Hea lugeja, kõik me oleme surelikud ja seisame silmitsi bioloogilise surma tõsiasjaga. Tõsi, me ei soovi surmaga eriti tegelda. Tundub, nagu rööviks see meie elult mõtte ja tahte. Sellepärast on inimkond püüdnud surmast kahel teel mööda hiilida. Ühed on uskunud oma lastes edasielamise võimalusse. Kuid see, mida inimene suudab oma järeltulijaisse panustada, on nagu jälg liival, mille aja lained minema uhuvad. Pealegi tahavad lapsed oma ja mitte vanemate elu elada.

Teine tee on luua enesele surematu kuulsus ja au. Egiptuse vaaraod ehitasid püramiide ja me tunneme nende nimesid. Auahned valitsejad lõid lahinguid ja lasid püstitada endale mälestusmärke. On neid, kes oma nime jäädvustasid teaduses või kunstiajaloos. Lähemal vaatlusel on see varjude riik vaid maise elu hääbuv vastukaja.

Kuid on veel üks tee. See on armastuse tee. Mitte juhuslikult ei ole ülestõusuhommiku esimesed tunnistajad leinavad naised. Ja siis alles jookseb põksuva südamega kohale Peetrus, kes leiab, et naiste jutt tühjast hauast polegi vale. Seejärel ilmub Jeesus Kristus ülemises toas oma õpilastele, kahele jüngrile Emmause teel ja lõpuks kahtlevale Toomasele. Kõiki neid oli Jeesusega ühendanud erakordne usalduse ja armastuse side.

Prantsuse paleontoloog ja teoloog Teilhard de Cahrdin on armastuse teele osutades öelnud: “Seal, kus surm loob lahutatuse ja eraldumise, seal loob armastus ühtsuse uuel tasandil – igavese elu. Ülestõusmises saavutatakse komplekssuse uus tasand. See on armastuse jõud, mis ületab bioloogilise lagunemise seaduspärasused.” Jumala ja inimeste armastus muudab need pühad eriliseks. Kirikuisa Augustinus nimetab seda püha “kõigi teiste pühade emaks”. Sellel pühal on veelgi avaram tähendus.

Ülestõusmine – see on KA väljumine vaimsest surmast, depressioonist ja üksindusest. Möödunud aastal ühines kristlike kogudustega tähelepanuväärselt palju mehi. Küsisin ühelt sõbralt, mida ta arvab, millest see tuleb. Oleme ju harjunud, et usk on rohkem naiste asi. Ta ütles: “Kas sa ei saa siis aru, just mehed on praegu rohkem kui kunagi varem löögi all.” Lisaksin, et mitte ainult mehed, kogu Eesti ühiskond on langemas letargilisse tardumusse. Pisut sellest kõlas käesoleva aasta Eesti inimarengu aruande lehekülgedelt.

2010. aasta on Euroopas kuulutatud vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise aastaks. Ei saa meiegi oma väikeses riigis südant kõvaks teha. Selleks, et vaesusest tõusta ja teisi üles tõsta, vajame armastuse jumalikku jõudu. Palvetagem ja ulatagem abistav käsi neile, kes seda vajavad. Olgem veelgi hoolivamad nende suhtes, kes on sattunud majandusraskuste tõttu löögi alla. See on parim viis pühitseda meie usu ja kultuuri suurimat püha, mis kõneleb Jeesuse Kristuse ja meie kõigi ülestõusmisest uuele elule!

Usk Jeesusesse, Jumala pojasse, kes maksis meie võla (elu ilma Jumalata ja tema tahtest mööda elamine, kontrollides ise oma elu) Jumala ees kinni, võttes meie igaühe karistuse enda peale ja lastes end meie eest surmata ristilöömise läbi.

Kõik on süüdi ja Jumala aust ilma. Me igaüks teame enda möödapanekuid ja seda, kas me elame oma Loojaga või mitte. Jeesuse pakkumine on, et kuigi me oleme süüdimõistetud, patused ja väärt karistust, kannab tema ise meie eest meile kuuluvat karistust. Tingimuseks peab kogu oma eluga uskuma, et Jumal on ja saatis oma poja Jeesuse meie eest karistust kandma, sest me ei ise ei suuda lepitada ennast Jumalaga. Näitlikult veel, et mustust ei pese puhtaks mustusega, vaid selleks peab olema puhastusaine. Seega on ainult üks võimalus, see on Jeesus!

Mis on kristluse point? Taastada inimese ja Looja vahel taas armastav osadus ja suhtlemine, olla lepitatud Jumalaga ja elada selles lepituses lepituse vääriliselt.

altVaraseimad Jeesuse järgijad tunduvad olevat üpris veendunud, et Jeesuse näol on tegu Jumalaga inimese kujul. Paulus ütles: „Ta on nähtamatu Jumala kuju... temast lähtub kogu Jumala täius.“ Johannesese sõnul lõi Jeesus maailma. Peetruse kohaselt saab igaüks, kes usub Temasse, andeks oma patud Tema nime läbi. Kuid mida ütles Jeesus ise enda kohta? Kas ta ütles kordagi enese Jumala olevat? Piibli järgi... loomulikult! Allpool on toodud mõned tema väljaütlemistest maa peal olles.