Argo Buinevitš: Vabamüürluse jumal

Varia
Tüpograafia

„Vabamüürlus ei ole salaorganisatsioon“, kuid „Iga liige lubab ka hoida saladuses vabamüürlaseks olemise iidseid äratundmisviise.“ Nii on kirjas Eesti Vabade Ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurlooži kodulehel (www.eestisl.ee).

Loe ka Meego Remmel: EKB Koguduste liidu pastorite võimalikkusest olla vabamüürlane

Vabamüürlusest

Liikmeksastuja annab tõotuse rituaali saladuse hoidmisest ja organisatsiooni eeskirjadest kinnipidamiseks.“ Looži koduleht konkreetsemaks ei lähe, aga päris paljudest raamatutest ja kodulehtedelt võib lugeda detailseid kirjeldusi vabamüürlaste riituste kohta. Eri tasemetel ja eri maades on variatsioone, kuid igal pool keelatakse vabamüürlasel rääkida, mida ta on loožis näinud ja kuulnud. Vabamüürlane peab andma vaikimistõotuse, kus ta nõustub muuhulgas, et vastasel korral saab karistuseks ta kõri läbi lõigatud, keel välja rebitud, süda ja sisikond välja kistud ja mere sügavustesse heidetud, keha põletatud ja tuhk laiali pillutud kõige tuulte poole, nii et midagi temast ei leitaks üles inimeste või vabamüürlaste keskelt. Nii karm on vabamüürlik saladuse hoidmise vanne. Ju on, mida salata.
 
Jeesus hoiatas vande andmise eest (Mt 5:34-37): „Aga mina ütlen teile: Ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, ega maa juures, sest see on tema jalgealune järg, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn! Ära vannu ka oma pea juures, sest ise ei saa sa ühtegi juuksekarva valgeks või mustaks teha! Iga teie «jah» olgu «jah» ja iga «ei» olgu «ei», aga mis üle selle, see on kurjast“. Jeesuse sõnade järgi on vabamüürlik vanne kurjast.
 
Jeesus avaldas meile, milline on Tema jumalik tegevuspõhimõte (Lk 12:2-3): „Ei ole midagi varjatut, mis ei tuleks ilmsiks, ega peidetut, mida ei saadaks teada. Seepärast kõik, mida te ütlete pimedas, saab kuuldavaks valges, ja mida te üksteisele kõrva sosistate kambrites, seda kuulutatakse katustelt.“
 
Jeesus elas avatud elu ja võis elu lõpul, kui tema üle kohut mõisteti, öelda: „Mina olen rääkinud maailmale avalikult … ja salaja pole ma rääkinud midagi.“(Jh 18:20) Samal moel võis tõdeda oma elu ja ustava teenimise lõpufaasis Jeesuse järgija Paulus (Ap 20:20): „Ma ei ole teie eest pidanud salajas midagi teile tarvilikku, vaid olen seda kuulutanud ja teid õpetanud avalikult ja kodasid mööda.“

Kes on vabamüürlaste jumal?

Kui intervjueeritakse vabamüürlaste looži uut kandidaati, näiteks hinduisti, mormooni või moslemit, siis tema käest küsitakse, kas ta usub Kõrgemasse Olevusse. Nii hindu, mormoon kui ka moslem vastavad jaatavalt ning võivad saada vabamüürlaseks. Nad mõistavad küsimust samamoodi, nagu kristlane: „Kas sa usud Jumalasse?“ Kui nad nüüd vastavad jaatavalt, kas nad siis väljendavad oma usku Jumalasse, või väljendavad nad oma usku (Piibli mõistes) ebajumalasse?
 
Vabamüürliku Kõrgema Olevuse alla kvalifitseeruvad samahästi kristlaste poolt tunnistatav Kolmainujumal, moslemi poolt usutud Allah, hindu Brahman, Šiva, Krišna, Kali jne ning kõikvõimalikud teised kummardatavad jumalused. Vabamüürlus aktsepteerib ühtviisi erinevaid jumalaid ja jumalapilte, kui vaid kinnitatakse usku ühte Kõrgemasse Olevusse. Selliselt paistab vabamüürlus olevat universalistlik, kandes endas ideed, et kõik religioonid viivad lõpuks välja ühe tõe ja ühe jumala juurde.
 
Eesti Vabade Ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurlooži põhimõtted kinnitavad: „Me usume Universumi Kõrgemasse Ehitusmeistrisse ja Tema tunnistamine on tingimuseks liikmete vastuvõtmisel.“ Siin ei ole juttu erinevate usundite pluralistlikust tunnustamisest, vaid vabamüürlaste ühtsest („Me usume“) usust ÜHTE Kõrgemasse Olevusse. Vabamüürlased väidavad, et vabamüürlus ei ole religioon ega ka usu aseaine, kuid on ilmne, et vabamüürlusel on religiooni tunnused. Vabamüürlastel on templid ja altarid ning nad kummardavad jumalust, kelleks on Universumi Kõrgem Ehitusmeister. Jumala kummardamine ei ole vabamüürlasele valiku küsimus, vaid nõutav. Teise kraadi rituaalis öeldakse: „Meie õpetus tugineb usule, mis kohustab ülistama Jumalat…“ Albert Pike kirjutab vabamüürlaste piibliks nimetatavas teoses Morals and Dogma of the Ancient And Accepted Scottish Rite Of Freemasonry: „Iga vabamüürlik loož on religiooni tempel ja selle õpetus on religioosne“ (lk 213), täpsustab: „Vabamüürlus on jumalateenimine (worship)“ (lk 526) ning kinnitab, et „Iga vabamüürlase jaoks on JUMAL; ÜKS Ülim…“ (lk 524).
 
Kes on see Kõrgem Ehitusmeister ehk Suur Arhitekt? Tegemist on jumalaga, keda kummardavad vabamüürlikes loožides ühtlasi moslemid, hindud ja mormoonid. Hindu jumalaid on palju erinevaid, nii inimesekujulisi kui ka elevandi- ja ahvinäolisi. Mormooni jumal on aga inimene, kes arenes jumalaks, kusjuures ustav mormooni mees võib ka ise kord jumalaks saada. Seega võib vabamüürlikku jumalapilti nimetada sünkretistlikuks, kus esinevad ühe jumaluse teenimise all erinevad religioossed arusaamad, mis tavaliselt kokku ei käi ning ilmselgelt üksteist välistavad. Kuna jumala nimena kasutatakse vabamüürluses neutraalset üldnimetust Kõrgem Ehitusmeister, siis laseb see erineva usulise taustaga vabamüürlastel kujutada oma silma ees ilmselt oma jumalat.
 
Valdavalt ilmneb alles vabamüürluse kõrgeimal astmel saladuskatte all jumaluse tõeline identiteet. Siis ei ole enam vabadust tõlgendada kõrgemat olendit nagu tahetakse, küll aga ollakse paljude tasemete vannetega seotud. Nimekujusid on erinevaid, millest sagedamini nimetatavaid on Jahbulon või ka Jah-Bul-On. Jah tuleneb Jahvest. Bul viitab Baalile – Kaanani viljakusejumalale ja On tähistab Osirist – Egiptuse allmaajumalat. Kas see on vabamüürlaste versioon Kolmainsusest? Kuidas saab aga Jahvet ja Baali, kes on Piiblis teineteise vastandid, üheks pidada? Mis on Jahvel, armastaval maailma Loojal, seost Egiptuse surmajumala Osirisega? Ei Baal ega Osiris pole Piibli Jumala sünonüümid, vaid ebajumalad. Eks igaüks võib mõelda: „Kuidas sobib Kristus ühte Beliariga?“(2Kr 6:15)
 
Paljudel juhtudel on omaaegsete või endiste vabamüürlaste poolt kirjutatud või välja öeldud, et tegelikult on tegemist sisuliselt Luciferi kummardamisega. Tänased tegevvabamüürlased on sellele vastu astunud strateegiaga, kus väidetakse need olevat petukirjad (hoax) või püütakse seda kummutada distantseerudes antud isikust. Väidetakse, et tolle isiku arvamus pole autoriteetne või polnudki ta üldse vabamüürlane. Vabamüürlust uurinud inimesed ja organisatsioonid (näiteks Freemasonry Watch) on aga leidnud tõendeid vabamüürlaste ebajumalateenistusest rääkinud isikute vabamüürlikust kuuluvusest.
 
On öeldud, et eesti vabamüürlust pole piisavalt uuritud, et öelda selle kohta midagi põhjapanevat ning seetõttu oleks parem üldse seisukohta mitte võtta. Kindlasti on ka näiteks kristlus Eestis, Keenias ja Koreas erinev oma väljendusviisides, kuid kristluse sisu ja olemus on sama – usk armulisse Kolmainujumalasse ja Kristuse lunastusse. Väidetavalt on mõnevõrra erinevad ka näiteks itaalia ja vene maffia, aga on ilmne, et iga maa maffia põhiolemuseks on hierarhilise organiseeritud kuritegevuse kaudu raha ja mõjuvõimu vägivaldne haaramine. Eks ka vabamüürluse väljendused eri paikkondade loožides võivad olla mõnevõrra erinevad. Näiteks võib templi altaril leida pühakirjana Piiblit, Koraani, veedasid või ka muid pühakirju ning ka riitustes on erinevusi. Universaalselt on aga iga maa vabamüürlastel nõutav usk Kõrgemasse Ehitusmeistrisse ja vaikimisvanne vabamüürliku tegevuse kohta. Seega omades infot vabamüürluse kohta Inglismaal, Šotimaal, USAs, Soomes ja mujal saame teadmise vabamüürlusest üldisemalt, millest ei saa Eesti vabamüürlus oluliselt erineda. Eesti Vabade ja Tunnustatud Vabamüürlaste Suurloož on heaks kiitnud Inglise, Iiri ja Šoti suurloožide põhimõtted. „Eesti suurloož ja tema loožid tegutsevad vabamüürluse põhiprintsiipide kohaselt“ (www.eestisl.ee/?div=17-0). Kui aga isegi mõni eesti vabamüürlane väidab, et ta kummardab loožis vaid Jeesust, siis pole teada, kas ta räägib vabamüürlase vannet murdes tõtt või räägib ta vannet murdmata valet või pole ta lihtsalt veel vabamüürluse ebajumalateenistuse olemust ära tabanud. Jumala sõna ütleb konkreetselt: „Ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid!“ (Ef 5:11). Vabamüürlusest vabanemine on kristlasele vajalik ja võimalik. Valgustuseks, abiks ja vabanemiseks on endiste vabamüürlaste, praeguste kristlaste poolt loodud spetsiaalne organisatsioon Ex-Masons for Jesus (www.emfj.org).

raamatud vabamüürlusest:

 1. Steven Tsoukalas, Masonic Rites and Wrongs, An Examination of Freemasonry. Presbyterian and Reformed 2012
 2. John Ankerberg & John Weldon, Fast Facts on the Masonic Lodge. Harvest House Publishers 2004
 3. John Ankerberg, Secret Teaching of the Masonic Lodge. Moody Publishers 1990
 4. Ron Carlson & Ed Decker „Freemasonry and the Masonic Lodge“, Fast Facts on False Teachings. Harvest House Publishers 1994

veebilehed vabamüürlusest:

 1. Endine vabamüürlane surmaeelses intervjuus: Vabamüürlaste jumal on Lucifer -
 1. 16 aastat Soome vabamüürlane olnud Juhani Julini lugu - www.meiekirik.ee/index.php?option=com_content&task=view&id=1447&Itemid=2
 2. Juhani Julini intervjuu TV7-s (eestikeelsete subtiitritega) - www.tv7.ee/vod/player/?program=15677
 3. Saksa luteri kiriku dokument: Vabamüürlusse ja kristlikku kogudusse kuulumise aspekte -
 1. Dr Ron Carlson talks about Freemasons (alates 1:35) - http://youtu.be/f4vrCEnZ-CU
 2. Kristlike kirikkondade suhtumine vabamüürlusse - http://en.wikipedia.org/wiki/Christianity_and_Freemasonry
 3. Mormonismi ja vabamüürluse seostest - http://en.wikipedia.org/wiki/Mormonism_and_Freemasonry
 4. Cutting Edge Ministries - www.cuttingedge.org/fmcorner.html
 5. Christian Restoration Freemasonry Databank - www.christian-restoration.com/fmasonry
 6. Freemasonry Watch vabamüürluse seostest Luciferi kummardamisega – www.freemasonrywatch.org/luciferquotes.html
 7. Abiks ja vabanemiseks vabamüürlastele Ex-Masons for Jesus - www.emfj.org
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS