Meego Remmel: EKB Koguduste liidu pastorite võimalikkusest olla vabamüürlane

Läkitused
Tüpograafia

Viimasel ajal on palju juttu olnud vabamüürlusest ja seega avaldan Meego Remmeli loal tema kirja sellel teemal, mis oli saadetud Eesti EKB Koguduste Liidu meililisti.

Kokkuvõtvalt võib öelda selle kirja põhjal, et Eesti EKB Koguduste Liidu pastorid ja töötegijad ei saa kuuluda vabamüürlaste hulka. Meego Remmel selgitab ka põgusalt, miks see ei ole võimalik.

Meego Remmeli kiri vabamüürlusest ja EKB liidu pastorite võimalikkusest kuuluda vabamüürlaste hulka

Vennalik tervitus, kallid kogudused ja koguduste liikmed Eesti EKB Koguduste Liidus!

Et ka minu poole on mitmed inimesed pöördunud küsimusega, kuidas suhtuda vabamüürlusse, siis olgu öeldud järgmist.

Eesti EKB Koguduste Liit ja selle liikmeskogudused on läbi aegade (ka põhikirjaliselt) tuginenud Piiblist lähtuvale usule kolmainsuslikku Jumalasse. Liidu põhikiri (§ 2) kinnitab: "Liitu ühinenud kogudused tunnistavad oma usku Kolmainu Jumalasse – Isasse, Pojasse ja Pühasse Vaimusse. Koguduste usu ja tegevuse aluseks on Piibli Vana ja Uue Testamendi kanoonilised raamatud. Koguduste liikmeteks on vaimuliku uuestisünni läbi elanud ja usus ristitud inimesed, kes järgivad oma elus Jeesust Kristust ja kannavad edasi kristlikku evangeeliumi." Nii ei ole meie koguduste liidus peetud võimalikuks kuuluda paralleelselt koguduse ja vabamüürlaste liikmeskonda, kelle õpetus ja autoriteettekstid ei vasta Piiblile ega veendumusele, et "Jeesus on Issand" (1Kr 12:2-3; Rm 10:9-10).

Liidu juhatuse nimel võin kinnitada, et liidu pastorid ei saa kuuluda vabamüürlaste hulka. Tegemist on valgustusaegsete ideede tuules levima hakanud teismi ja/või deismi sugemete ning sektiliste tunnustega salaorganisatsiooniga, mis ei ühildu uustestamentliku kristluse missiooni ega vabakogudusliku usuliikumise Vaimule ning vaimulaadile omase avatuse, läbipaistvuse ja kristotsentrilise evangeelse valguse kandmisega maailmas.

Olen kokku leppinud magister Argo Buinevitšiga, kes on ekstra uurinud kaasaegseid usulisi liikumisi, et ta saadab meie koguduste liikmetele infoks ka omapoolse listikirja vabamüürlaste ja kristlaste elukäsituse erinevustest.

"Mu vennad, kui keegi teist on ära eksinud tõest ning keegi pöörab ta tagasi, siis ta teadku: see, kes patuse pöörab ta eksiteelt, päästab tema hinge surmast ja katab kinni pattude hulga." (Jk 5:19-20)

Argo Buinevitši kokkuvõte vabamüürlusest

Argo Buinevitš - Vabamüürluse Jumal

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS