Mille eest Uue Testamendi Kogudus palvetas?

Palve ja paast
Tüpograafia

Mille eest Uue Testamendi kogudus palvetasOn väga oluline, teada ja mõista mille ees algkogudus peale Isanda taevasseminekut palvetas. Nimelt õpetas Jeesus jüngreid veel paljude sõnadega, mida meil ei ole kirjas ei evangeeliumides aga mis osaliselt tulevad esile kirjades kogudustele. On väga ouline mõista, et Jumal kuuleb vaid Tema tahtega (Jumala Sõnaga – tõotustega) kooskõlas palveid, mis on palutud usus!

Nad kutsusid Jumalat, et Tema rahvast vabastataks süüst.
Kas siis Jumal ei peaks muretsema õigust oma äravalituile, kes tema poole kisendavad päevad ja ööd, kas ta peaks viivitama neid aidates? (Luuka 18:7).

Nad kutsusid Jumalat, et Ta päästaks uskmatuid.
Vennad, minu südamesoov ja eestpalve Jumala poole Iisraeli laste eest on, et nad pääseksid (Roomlaste 10:1).

Nad kutsusid Jumalat, et Ta aitaks mõõka kasutada.
Võtke ka päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna! Ja palve ja anumisega palvetage igal ajal…(Efeslaste 6:17-18).

Nad kutsusid Jumalat, et nad suudaks julgelt tunnistada.
Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna (Apostlite 4:29).
Palvetage igal ajal Vaimus… ja minugi eest, et mulle antaks arukust, kui ma avan suu, julgelt teada anda evangeeliumi saladust (Efeslaste 6:18-19).

Nad kutsusid Jumalat märkide ja imede pärast.
Eelija oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning kolm aastat ja kuus kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Siis ta palvetas taas ja taevas andis vihma ning maa laskis tärgata oma viljal (Jakoobuse 5:17-18).
Issand…lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi (Apostlite 4:19-20).

Nad kutsusid Jumalat tervendamaks haavatud kaaslasi.
Need palvetagu tema kohal teda õliga võides Issanda nimel. Ja usupalve päästab tõbise ja Issand tõstab ta üles, ja kui ta on pattu teinud, siis antakse talle andeks (Jakoobuse 5:14-15).

Nad kutsusid Jumalat uskmatute tervendamiseks.
Juhtus aga, et Publiuse isa lamas palavikus ja kõhutõves. Paulus astus tema juurde ja pani palvetades oma käed ta peale ning tegi ta terveks (Apostlite 28:8).

Nad kutsusid Jumalat deemonite välja ajamiseks.
Ja Jeesus ütles neile: “See tõug ei lähe välja millegi muu kui palvega.” (Markuse 9:29).

Nad kutsusid Jumalat imeliseks vabanemiseks.
Nii peeti siis Peetrust vangis, aga kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast…Ja märgates, kus ta on, tuli ta selle Maarja koja juurde, kes on Markuseks hüütava Johannese ema. Sinna oli suur hulk rahvast kokku tulnud palvetama (Apostlite 12:5,12).
Kesköö paiku Paulus ja Siilas palvetasid ja laulsid Jumalat kiites, ning vangid kuulasid neid. Aga äkitselt sündis nii suur maavärisemine, et vangihoone alused vappusid. Ja otsekohe avanesid kõik uksed ja kõikide köidikud pääsesid valla (Apostlite 16:25-26).

Nad kutsusid Jumalat surnute üles äratamiseks.
Aga Peetrus ajas kõik välja, heitis põlvili ja palvetas ning pöördus ja ütles surnukehale: “Tabiita, tõuse püsti!” Tema avas oma silmad ja tõusis Peetrust nähes istuma (Apostlite 9:40).

Nad kutsusid Jumalat, et Ta varustaks oma salku hädavajalikuga.
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev (Matteuse 6:11).

Nad kutsusid Jumalat strateegilise tarkuse pärast.
Kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid, ja talle antakse (Jakoobuse 1:5)

Nad kutsusid Jumalat, et rajada juhtimine eelpostil.
Kui nad siis igale kogudusele siin ja seal olid käte pealepanemisega vanemad seadnud, jätsid nad pärast palvetamist ja paastumisi nemad Issanda hooleks, kellesse need olid hakanud uskuma (Apostlite 14:23).

Nad kutsusid Jumalat, et Ta saadaks abiväge.
Paluge siis lõikuse Issandat, et ta saadaks töötegijaid välja oma lõikusele (Matteuse 9:38).
Kui need siis Issandat teenisid ja paastusid, ütles Püha Vaim: “Eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks ma olen nad kutsunud!” Siis nad paastusid ja palvetasid, panid oma käed nende peale ning saatsid nad teele (Apostlite 13:2-3).

Nad kutsusid Jumalat oma misjonäride eduks.
Ma kutsun teid üles, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi ja Vaimu armastuse läbi võitlema koos minuga palvetes Jumala poole minu eest, et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et mu teenistus Jeruusalemma heaks oleks pühadele meelepärane (Roomlaste 15:30-31).

Nad kutsusid Jumalat ühtuse ja harmoonia saavutamiseks nende ridades.
Aga ma ei palu üksnes nende eest, vaid ka nende eest, kes nende sõna läbi hakkavad minusse uskuma, et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud (Johannese 17:20-21).

Nad kutsusid Jumalat ühtekuuluvuse julgustamiseks.
Me anume ööd ja päevad üliväga, et saada näha teie palet ja parandada seda, mis on veel puudulik teie usus (1.Tessaloonika 3:10).

Nad kutsusid Jumalat eristamismeele pärast.
Ja ma palvetan, et teie armastus üha enam ja enam kasvaks tunnetuses ja kõiksuguses kogemises olulise kindlaksmääramiseks, et te oleksite puhtad ja laitmatud Kristuse päevani (Filippa 1:9-10).

Nad kutsusid Jumalat Tema tahte teada saamiseks.
Seepärast ei ole ka meie, sellest päevast peale kui me seda kuulsime, lakanud teie eest palvetamast ega palumast, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kogu tarkuses ja vaimulikus mõistmises (Kolossa 1:9).

Nad kutsusid Jumalat, et Teda paremini tunda.
Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös ja kasvades Jumala tundmises (Kolossa 1:10).

Nad kutsusid Jumalat, et mõista Kristuse armastuse väge.
Sellepärast ma põlvitan Isa ees…et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus (Efeslaste 3:14,18).

Nad kutsusid Jumalat sügavama kinnitatud lootuse tundmiseks.
Ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades….valgustades teie südame silmi, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises, milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade sees (Efeslaste 1:16,18).

Nad kutsusid Jumalat tugevuse ja vastupidavuse pärast.
Ning saaksite vägevaks kogu väega tema kirkuse tugevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks, rõõmuga (Kolossa 1:11).

Nad kutsusid Jumalat Tema väes sügavama tunnetuse tundmiseks nendes.
Ei lakka tänamast teie eest, teid oma palvetes meenutades…ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema tugevuse jõu mõjul (Efeslaste 1:16,19).

Nad kutsusid Jumalat, et nende usku ei hävitataks.
Aga mina olen sinu pärast Jumalat palunud, et su usk ei lõpeks. Ja kui sa ükskord pöördud, siis kinnita oma vendi (Luuka 22:32).
Valvake siis igal ajal, paludes, et te oleksite väärilised põgenema kõige selle eest, mis tuleb, ja seisma Inimese Poja ees (Luuka 21:36).

Nad kutsusid Jumalat suurema usu pärast.
Otsekohe hüüdis lapse isa: “Ma usun, aita mind mu uskmatuses (Markuse 9:24).

Nad kutsusid Jumalat, et nad ei langeks kiusatustesse.
Ja ära saada meid kiusatusse (Matteuse 6:13).
Valvake ja palvetage, et te ei satuks kiusatusse! Vaim on küll valmis, aga liha on nõder (Matteuse 26:41).

Nad kutsusid Jumalat, et Ta viiks lõpule nende kindlameelsused.
Sellepärast me palvetamegi alati teie eest, et meie Jumal teeks teid oma kutsumise vääriliseks ja et ta oma väes teeks täielikuks kogu teie headuse meelepärasuse ja usu teo (2.Tessaloonika 1:11).

Nad kutsusid Jumalat, et nad teeks häid tegusid.
Et te käiksite Issanda vääriliselt talle kõigiti meeldida püüdes, kandes vilja igasuguses heas töös (Kolossa 1:10).

Nad kutsusid Jumalat, et nad saaksid andestus oma pattudele.
Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele (Matteuse 6:12).

Nad kutsusid Jumalat, et Ta kaitseks neid kurjuse eest.
Päästa meid ära kurjast (Matteuse 6:13).

Kas sina oled nende asjade pärast Jumala kutsunud?

Kas teie kogudus kutsub Jumala abi nende asjade pärast ja seda ka pühapäevastel jumalateenistustel või koosolekutel?

Allikas viinamagi.com

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS