Jeesuse eluülesanne ei olnud religiooni loomine (Lisatud Ingmar Kure kommentaar)

Raamat
Tüpograafia

Jeesuse eluülesanneJeesuse ülesanne: mitte kehtestada religiooni, vaid taastada Kuningriik

„Jumal tegi maa ja inimene linna“

Igaüks maailmas on sündinud täitma mingit elukutsumist ehk ülesannet. Jumal on loonud iga ühe meist lahendamaks probleemi. Eksisteerib midagi, mida Jumala tahab korda saata, mis nõuab meie olemasolu – igat ühte meist. Keegi meist ei ole õnnetus. Keegi meist ei ole siin vea tõttu. Meie elukoht sellel planeedil on seotud ülesandega, mida Jumal on plaaninud juba pikalt enne meie maailma loomist. See teeb meid üliolulisteks Tema globaalses plaanis.

Inimkonna kursi muutmine

Jumala eesmärk meie jaoks on ikka see sama, mis ta on olnud kogu aeg – praktiseerida domineerimist ja autoriteeti üle maise valduse Tema suveräänse kuningliku valitsuse all. See ei ole kunagi muutunud. Mis on muutunud, on meie positsioon. Aadama ja Eeva õigustatud autoriteedikoha troonist loobumine lubas saatanal, töötu keerub, jõuga ära võtta trooni, mille Jumal oli planeerinud meil hõivata. Tagandatud lootusetute alamate staatusesse pimeduse laastavas kuningriigis, ei saa me ise tagasi pöörduda meie algsesse kohta ilma Jumala abita.

Meie õnneks Jumal lihtsalt ei kirjutanud meid maha, ei pühkinud minema ega alustanud kõike uuesti. Tema igavikuline eesmärk ei saa kunagi luhta aetud; Tema täiuslik tahe saab sündima. Kõige alguses oli Jumalal plaan, mis pidi lahendama inimkonna probleemi:

Gl.4,4-5 Aga kui aeg täis sai, läkitas Jumal oma Poja, kes sündis naisest ja sai käsu alla, lahti ostma käsualuseid, et me saaksime lapse seisuse.

Jumala plaan oli taastada meid täielikult kui Tema Pojad ja Tütred ning tuua meid tagasi Tema Kuningriiki. Ta saatis Jeesuse kui Tee. Usk Jeesusesse Kristusesse kui Jumala Pojasse ja Tema surm meie pattude eest ja ülestõusmine meie eluks on ukseava läbi mille me siseneme Jumala Kuningriiki.

Kuningas ja Tema Kuningriik

Jeesus ei olnud mitte ainult tee Kuningriiki vaid Ta oli ka sõnumitooja, kes kuulutas Kuningriigi saabumisest maa peale. Enne seda mitte keegi meist ei saanud siseneda Jumala Kuningriiki, sest me pidime alles teada saama selle saabumisest, et me võiks leida sissepääsu sinna. Selleks Jeesus tuligi. Jeesuse eesmärk oli kahekordne: kuulutada Jumala Kuningriigi saabumisest ja Oma vere läbi pakkuda sisendit Kuningriiki kõigile, kes tahavad.

Jumala igavikulises plaanis on Tema Kuningriik kesksel kohal. Iga asi mida Jumal tegi on seotud Tema Kuningriigiga. Isegi füüsilises reaalsuses oli loomise juures Jumala Kuningriik esiplaanil ja samuti on lõpuaegadel keskses fookuses. Jeesus ütles:

Mt.24,14 Ja seda kuningriigi evangeeliumi peab kuulutatama kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvaile, ja siis tuleb ots.

Kuna Kuningriik on kesksel kohal kõiges, mida Jumal on ja tegi, siis on ainult loomulik oodata, et see on ka Jeesuse missiooni ja sõnumi kesksel kohal. Ja seda see ongi, sest Pühakiri kinnitab seda.

Jeesuse missiooni avaldus

Iga edukas organisatsioon, olgu siis äriettevõte või mittetulunduslik ettevõtmine, vajab missiooni lauset. Olgu see siis ametlik kirjalik avaldus või lihtsalt mitteametlik mõistmine, kuid missiiooni lause peab selgelt defineerima ja ilmutama organisatsiooni eesmärki, filosoofiat ja püüdlust. Iga isik selles organisatsioonis peab sisendama ja mõistma seda ütlust nii, et kõik liikmed töötavad koos täitmaks missiooni. Missioonilause aitab hoida igat liiget kursil, mis on oluline, sest organisatsiooni toode, teenus või sõnum kasvab välja tema missioonilausest ehk avaldusest.

Vastavalt Matteuse evangeeliumile, kus Jeesus oli alustamas Oma avalikku teenistust, oli Tema esimene avalik deklaratsioon sõnumiks, mis peegeldas Tema elu missiooni:

Mt.4,17 Sellest ajast alates Jeesus hakkas kuulutama ning ütlema: "Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!"

Nagu me oleme juba näinud, siis meelt parandama tähendab totaalselt muutma oma mõtlemist – täielikult uus meelsus – täielikult uus elu suund. Taeva Kuningriik viitab Jumala suveräänsele kohalolule ja autoriteedile mõjutades maist keskkonda. Jeesus esitab oma kuulajatele väljakutse muuta mõtlemist, mis ignoreeris või eitas Jumala Kuningriiki mõtlemiseks, mis teadvustab ja võtab omaks selle saabumise.

Jeesuse missiooniks oli kuulutada taeva Kuningriiki. See ülesanne Isalt peegeldas Tema missiooni avaldust, mida Ta deklareeris ühel sabbatil sünagoogis Naatsaretis, Oma kodulinnas:

Lk.4,18-19 "Issanda Vaim on minu peal; seepärast on ta mind võidnud kuulutama evangeeliumi vaestele; ta on mind läkitanud kuulutama vabakssaamist seotuile ja nägemist pimedaile, laskma rõhutuid vabadusse, kuulutama Issanda meelepärast aastat!"

Taasesitledes Kuningriiki

Rohkem kui lihtsalt Kuningriigi ilmutamine, oli Jeesuse ülesandeks Kuningriigi taasesitlemine. Ta tuli tooma tagasi inimkonnale teadmise Jumala Kuningriigist ja samuti muutma nende mõtlemist, et nad võiksid efektiivselt elada selles Kuningriigis. Püha kirega Jeesus saavutas taevase resultaadi. Enne kui Ta pöördus tagasi Isa trooni juurde, treenis Ta jüngreid jätkama seda missiooni kuni lõpliku tulemuseni. Seda Kuningriigi mandaati on antud edasi põlvest põlve vahelduva eduga. Kahjuks paljuski Kristlik Kirik on kaotanud Kuningriigi sõnumi sihi ja kuulutanud alternatiivseid religioosseid teemasid.

See on tõsine probleem, iseäranis sellepärast et Kuningriigi kuulutamise ülesande täitmine on võti Kristuse tagasipöördumise ajastusele. Jeesus väitis, et lõpp tuleb peale Kuningriigi evangeeliumi kuulutamist kõigile rahvastele. Iga suguharu, kultuur ja inimgrupp peab kuulma Kuningriigi evangeeliumi enne kui Jeesus saab tagasi tulla. Tõsiasi, et Jeesus ei ole veel tagasi tulnud on tõestuseks, et Tema ülesanne, mille Ta andis oma järgijatele igas põlvkonnas, ei ole veel täidetud.

Mul on probleem inimestega, kes tänapäeval jutlustavad ja prohveteerivad, et me oleme „viimastes päevades“ ja et Jeesuse teine tulek on kohe käes. Kaalume natuke fakte: Jeesus tuleb tagasi peale seda kui Kuningriigi evangeelium on kuulutatud kõikidele rahvastele. Hetkel küündib maailma rahvaarv üle 6 miljardi inimese. Hiinas üksi on üle 1 miljardi inimese, kellest enamus pole ealeski kuulnud nime Jeesus. Ainult 1% või vähem on Hiina inimestest Kristuse uskujad ja järgijad. India rahvaarv on nüüdseks ületanud 1 miljardi piiri. Ligikaudu 98% Indialastest on Hindud, Budistid või Moslemid. Jällegi 1% või vähem usub ja järgib Kristust. See tähendab, et ainuüksi nendes kahes rahvuses on kokku üle 2,2 miljardi inimese, kes ei tunne Kristust ja paljud nendest pole ealeski kuulnud evangeeliumi.

Aafrikas elab üle 800 miljoni inimese, kellest paljud on animistid. Paljud teised on Moslemid. Kuigi Kristlus on kindlalt kanda kinnitanud Aafrikas, pole paljud nendest usklikest kuulnud Jumala Kuningriigi evangeeliumi. Nad tunnevad Jeesust, aga neile pole kunagi räägitud nende staatusest ja õigustest kui Jumala pojad ja tütred ja Tema Kuningriigi kodanikud ning pärijad.

Isegi Euroopas ja Läänes, hõlmates Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Kariibimere piirkonna, vähesed inimesed on kuulnud Kuningriigi evangeeliumi. Mõned on kuulnud Jeesusest ja paljud nendest on Kristuse järgijad kuid paljud neist usklikest ei ole veel kuulnud Kuningriigi sõnumit. Ees seisab veel palju tööd teha enne kui Jeesuse ülesanne kuulutada Kuningriigi evangeeliumi kõigile rahvastele saab täidetud.

Jeesuse ülesanne: Kuningriigi kuulutamine

Igale poole kuhu Jeesus läks, kuulutas Ta Kuningriiki. See oli Tema ülesanne. Jeesuse esmane sõnum ei olnud uuestisünnist, mis domineerib praegu evangeeliumi kuulutamistel. Kogu oma teenistuse ülestähendamistes kirjeldatakse vaid korra sellest, et Jeesus rääkis uuestisünnist ja seegi oli keset ööd variser Nikodemusele, kes tuli Jeesuse juurde üksi privaatvisiidile. Uuestisünd on tee Kuningriiki – see on vajalik esimene samm. Aga Kuningriigi evangeelium sisaldab endas palju rohkem.

Jeesus ei rääkinud vähe mitte ainult uuestisünnist vaid Ta ei teinud ka muudest teemadest oma kuulutuse fookust: jõukus, tervenemine, ristimine Püha Vaimuga, või paljud muud teemad, mida me kuulutame nii palju tänapäeval. Jeesus rääkis neist asjust ja Ta demonstreeris neid oma igapäevases elus ja teenistuses aga Ta ei kuulutanud nendest asjadest rahvale. Siin on suur vahe. Jeesusel oli vaid üks sõnum: Jumala Kuningriik. See oli Tema ülesanne ja Tema andis selle meile edasi. Tema ülesanne on meie ülesanne.

Ta jättis maise valduse korraldusega, et viidaks lõpule töö, mida Tema alustas. Ta istus taevas troonile juhtides seda tööd läbi oma esindajate. Kahjuks paljud meist ei saa tegelikult aru, mida Jeesus mõtles, kui Ta rääkis Kuningriigist. Sellepärast me peamegi õppima lähemalt tundma Tema sõnumit, et me võiksime kuulutada seda korrektselt ja lõpetada Tema ülesande, ettevalmistades Tema tagsitulekut. Nagu Jeesus tegi, me peame kuulutama, et taeva Kuningriik on lähedal, et Jumal on töötamas taastamaks meid meie algsesse ja õigustatud positsiooni kui Tema lapsed, kui Tema Kuningriigi pärijad ja kui maise haldusala valitsejad.

Taastades meie kohta Jumala plaanis

Miks on Jumala Kuningriigi kuulutamine nii tähtis? Miks fokuseerus Jeesus nii ühemõtteliselt sellele sõnumile? See kõik on seotud Jumala muutumatu eesmärgiga. Juba algusest on olnud Jumala kavatsus laiendada Taevast Kuningriiki maale läbi inimkonna. See on ja jääb Tema kavatsuseks, vaatamata inimese langemisele pattu. Algselt olid Aadam ja Eeva täielikult Jumalaga täidetud ja suhtlesid Temaga ning praktiseerisid oma domineerimise autoriteeti nii nagu Jumala seda oli kavatsenud. Kuid nende patt ja sõnakuulmatus põhjustasid neile autoriteedist loobumise. Nad kaotasid Kuningriigi.

Kuningriigi evangeelium ilmutab meile, kuidas Jumal taastab meid meie positsiooni, kuida Tema viib meid tagasi sinna kust me oleme tulnud. See on tähtis koht mõista. Paljud meist eeldavad või on mõelnud, et evangeelium tähendab, et Jumal valmistab meid viimaks taevasse kui meie koju. See ei ole õige taastamine, sest me ei tulnud taevast. Taastamine tähendab panna tagasi algsesse kohta või tingimusse. Ja kuna me ei kukkunud välja mitte taevast vaid oma domineerimise autoriteedist maa peal, siis taastamine tähendab meie tagasi panemist maisesse domineerimisse.

Kujuta ette, et raamat lebab laual. Kui see raamat kukub maha põrandale ja ma võtan ta ülesse ning asetan riiulisse, kas ma siis olen taastanud selle raamatu algse asukoha? Ei, sest ma ei pannud seda tagasi sinna, kust see maha kukkus vaid selle asemel panin selle kuhugile mujale. Raamat isa ei saa minna tagasi oma kohale; ma pidin ise kummarduma alla, ulatuma selleni ja tõstma selle ülesse. Sel samal viisil, me ei suuda ise taastada meie langenud loomuses iseennast. Jumal pidi tulema alla, tõstma meid ülesse ja taastama meid meie algsesse staatusesse.

Kus on meie kodu?

Paljud meist on mõelnud ja unistanud taeva kui millegi magusa peale. Ainuke probleem on, et me ei ole tulnud sealt. See oli saatan, kes kukkus välja taevast, mitte inimene. Me oleme tehtud maa jaoks. Jumal tegi meid maa mullast , puhus Oma elu meie sisse ja seadis meid ametisse kui füüsilise valduse juhid. Peale meie kukkumist on Ta töötanud selle plaani kallal, et taastada meid kohale, kust me välja kukkusime. Kuna see ei olnud taevas, kust me kukkusime, siis ei ole see ka Jumala lõplik eesmärk meie jaoks.

Jumala üks suurimaid väljakutseid saamaks Oma sõnumit Kuningriigist maailma on, et meie kes me oleme Tema esindajad maal oleme nii aeglased mõistmaks Tema sõnumit. Kuldsete tänavate unistus ja taevane sära on pimestanud meie vastutust maa peal. Meile meeldib rääkida taevast, sest see esindab meile meie kõrgemat eesmärki ja see aitab meil eemale viia omi mõtteid meie probleemidest siinses maises reaalsuses. Me oleme liiga hõivatud rääkimast sellest kuidas „me kõik saame ühel päeval taevasse, milline imeline rõõmupäev see saab olema“. Selle abil on nii lihtne korraks unustada oma auto probleemid, meie maksmata arved, viimased üüriarve suurenemised või hiljutise töökaotuse.

Jumala igatsus on taastada meid meie algsesse ja õigusjärgsesse positsiooni, mis tähendab meie tagasi viimist autoriteeti ja domineerimisse üle kalade, lindude, loomade, taimede ja kõige muu maises reaalsuses. Kui patused olime me saatana orjad pimeduse kuningriigis, aga kui usklikud, puhastatud Jeesuse verega, oleme Jumala pojad ja tütred valguse Kuningriigis. Üle kõige on Jumal igatsenud mitte sulaseid vaid tõelisi poegi ja tütreid, kes oleksid Tema taevase valduse kodanikud ja elaksid pidevas suhtes Temaga.

Suhe versus religioon

Jumal on rohkem huvitatud meie suhtlemisest Temaga igapäevaselt kui perfektsest ülistusteenistusest, kus kõik on täpselt õige ja kus meie rituaalid ning traditsioonid on täpselt paigas. Inimene tahab religiooni, Jumal tahab suhet. Me oleme lihtsalt vaimustatud religioossetest rituaalidest, mis on ehitatud Jumala igavikulise eesmärgi valesti mõistmise vundamendile. Inimene otsib suhet Jumalaga läbi religiooni printsiipide, kui Jumal otsib suhet inimesega läbi isikliku suhtlemise müsteeriumi. On selge, et paljud ei oma mingit reaalset või sügavat suhet Issandaga, sest nad ei mõista Kuningriigi loomust või olulisust.

Eedeni aias ei olnud mingit „ülistust“ nagu seda meie mõistame ülistuse all. Seal ei olnud mingeid altareid, ohvreid, laule, plaksutamist, tantsimist, Piibleid, lauluraamatuid, teenistusi, palveid – mitte midagi sellist, mida me kutsume religiooniks. Seal oli ainult suhtlemine: Aadam ja Eeva kõndides ja rääkides Jumalaga täiuslikus sõprussuhtes ja harmoonias.

Inimene kukkus välja sellest intensiivsest kirglikust suhtest Jumalaga ja Jumal otsib võimalust taastada inimene tagasi sellesse Eedeni kogemuse lihtsusesse. Edasi sellest, meie kuninglik autoriteet maa üle on miskit, mida Ta tahab et me harjutaksime ja naudiksime praegu, mitte mingil kaugel päeval tulevikus kui me oleme surnud ja läinud taevasse.

Kuningriigi mõtlemine tähendab, et me ei pea nõustuma eluga vaesuses, valus, kannatustes ja probleemides kuniks Issand päästab meid. Me võime kätte nõuda ja kinnitada meie autoriteeti nüüd praegu kui universumi Jumala pojad ja tütred. Me võime kogeda võitu, mis on meie kui Kuningriigi inimeste oma.

Kuningriik on lähedal

Muideks, Jeesus ei öelnud, et parandage meelt sest Taevariik tuleb ühel päeval. Vaid Ta ütles, et parandage meelt sest Taevariik on lähedal. Tema jüngrid arvasid, et Taevariik on kuskil tulevikus, aga Jeesus ütles, et ei kuna ma olen teiega, siis on taeva Kuningriik ka teiega. Kui Püha Vaim tuleb teie üle, siis on Kuningriik samuti teie sees.

Olemuslikult taeva Kuningriik ei viita füüsilisele territooriumile. Taeva Kuningriik on juriidiline seisund, kui Jumala mõju omab täit autoriteeti ja meelevalda. See on läbimurdekoht kus Jumala Kuningriik mõjutab füüsilist maist keskkonda. Teisisõnu taeva Kuningriik on minu juures sellepärast, et ma elan seal ja on minu sees. Kuna Kuningriik on minu sees, siis see maja mida ma oman ja kus asun, on Issanda omand. Kui usklikud, siis taevane Kuningriik on meie sees. Seega kuhu me iganes läheme ja kus meie mõju laieneb, siis sinna kohta me toome Jumala Kuningriigi.

Saadiku võim

Paralleeli domineerimise autoriteedile on hea illustreerida suursaadiku ja saatkonna funktsioneerimisega. Suursaadikud on diplomaadid kes kannavad endaga oma esindatava valitsuse diplomaatiat. Kui Kristuse saadikud esindame meie Jumala Kuningriigi valitsust. Meie oleme Tema Kuningriigi diplomaadid selles maailmas. Õppides seda, kuidas näha ennast kui suursaadikut, muudab viisi kuidas me mõtleme ja elame.

Kui kaks riiki kehtestavad ametlikud diplomaatilised suhted üksteisega, siis nad avavad oma saatkonnad nende pealinnades. See maatükk, kus saatkond asub, loetakse selle riigi suveräänseks territooriumiks, kelle oma see saatkond on. See suveräänsus on tunnustatud ja respekteeritud asukohamaa riigi valitsuse ja teiste riikide valitsuste poolt. Teisisõnu, Eesti saatkond Brüsselis on osake Eesti maast nagu Tallinn, Tartu või Vigala. Kuigi see asub geograafiliselt Brüsseli territooriumil, siis EU-l ega ühelgi teisel riigil pole juriidilist võimu seal.

Kui Hollandi, Saksa või Eesti kodanik põgeneb kohaliku seaduse sundmenetluse eest ja mingil moel suudab siseneda Eesti saatkonna territooriumile, siis on ta sellel hetkel vaba ümbritseva riigi seaduskohustusest. Kuna Eesti saatkond on Eesti Vabariigi territoorium, siis kohalik politsei ei saa seaduslikult tulla kinni võtma põgenikku saatkonna territooriumil. Kohalik valitsus peab selleks sisse seadma diplomaatilised kanalid Eesti valitsusega, et korraldada väljaandmine.

See näitab kui võimas on saatkond. Ükskõik mis valdkonnas ollakse saatkonna territooriumil, see saab automaatselt saatkonna maa valitsuse alla. Kogu selle esindatud riigi autoriteet, õigused ja vägi on jõus sellel territooriumil. Samal viisil oleme meie Kristuse ja Jumala Kuningriigi saadikud. Meie kodu, töökoht, kirik ja ükskõik kuhu me mõju ulatub, see muutub taeva „saatkonnaks“. 3Mo25,23 ütleb, et maa kuulub Jumalale ja meie oleme pigem võõrad ja külalised siin. Me asustame maad võõral territooriumil, kuid samas see kinnisvara kuulub taeva valitsusele.

Saadiku mõju

Kus iganes me oleme suursaadiku läheduses, siis me oleme tema poolt esindatava valitsuse läheduses. Eesti suursaadiku sõnad on Eesti Vabariigi sõnad. Diplomaatiliselt väljendades, need on üks ja see sama. Kui me kohtume suursaadikuga, siis me kohtume rohkem kui isikuga; me kohtume riigiga.

Kui Kristuse saadikud, me esindame oma „kodu valitsust“ – Jumala Kuningriiki. Kui inimesed kontakteeruvad meiega, siis nad ei peaks kohtuma mitte ainult isikuga vaid Jumalaga kellele me kuulume ja kes asub meis läbi Oma Püha Vaimu. Kui meie vaim on harmoonias Tema Vaimuga meie sees, siis see mida me ütleme ja teeme, see väljendab valitsust mida me esindame ja seda Kuningriiki mille kodakondsust me omame.

Püha Vaim on võti meie autoriteedile. Nii kaua kui Püha Vaim on isiku sees ja Talle on lubatud omada kontrolli, siis Jumala Kuningriik saab tulla; Tema valitsus saab aset leida maa peal läbi selle isiku. Kui Püha Vaim lahkub, siis lahkub ka Kuningriigi autoriteet lahkub koos Temaga. See just juhtuski Aadama ja Eevaga kui nad tegid pattu. Ilma Püha Vaimuta ei saanud nad enam olla domineerivad autoriteedid maa üle kui Jumala ase-valitsejad ja muutusid jõuetuks lubades saatanal vallutada trooni.

Murdes diplomaatilisi suhteid

Kui rahvuslik valitsus vahetab juhte, siis uued ametisse määratud juhid kutsuvad tagasi eelmise valitsuse suursaadikud, kes enam ei esinda valitsust ja määravad ametisse uued suursaadikud, kes peegeldavad uue administratsiooni vaateid ja poliitikat. Vahel riigid, kes on omavahel konfliktis, katkestavad diplomaatilised suhted ja siis kutsutakse tagasi nende suursaadikud. Vaimulikust vaatevinklist on see just, mis juhtus Eedeni aias. Kui Aadam tegi pattu, siis Inimese kuningriik sattus konflikti Jumala Kuningriigiga. Jumala valitsus seega lõpetas diplomaatilised sidemed inimesega ja „kutsus tagasi“ Püha Vaimu. Tänu oma patule muutus Aadam ebapühaks konteineriks ja Jumal võttis ära Oma au, Oma kohalolu ja Oma juhtiva autoriteedi.

Kui inimene kaotas Jumala Vaimu, siis Jumala Kuningriik ei saanud täielikult tulla maa peale. Peale Aadama pattu, oli ta kui saadik ilma väimuta, mees ilma riigita, orjastatud saatana pimeduse kuningriiki. Alates Aadamast kuni Jeesuseni on olnud loendamatu arv põlvkondi inimlikke „suursaadikuid“, kes on valesti esindanud Jumala valitsust, sest neil puudub juriidiline vägi või autoriteet. Jumala Kuningriigi korra kohaselt, et tulla maale, pidi leidma mingi viisi, et saada Püha Vaim tagasi inimese sisse. Mingil viisil inimkonna domineerimise autoriteet ja Kuningriigi kodakondsus pidi saama taastada. Jeesus tuli maale, et taastada inimene tema õigusjärgsesse positsiooni universumis.

Eksisteerib pimeduse kuningriik, mida juhib saatan ja valguse Kuningriik, mida juhib Jumal. Kõik me oleme sündinud pimeduse kuningriigis. Saatana võim juhtis inimese asemel. Ta on edukalt taandanud inimese võimetuse tasemele. Jeesus tuli, et tühistada saatana teod (1Joh3,8) ja vabastada meid pimeduse kuningriigist valguse Kuningriiki (1Peetr2,9) ja anda meile vägi et me võtaks oma õigustatud koha.

Kunagi me olime pimeduse lapsed, nüüd aga oleme valguse lapsed ja me peaksime mõtlema ning elama vastavalt:

1.Ts.5,5 Teie kõik olete ju valguse lapsed ja päeva lapsed. Meie ei ole mitte öö ega pimeduse lapsed.

Ef.5,8 Sest te olite varemalt pimedus, aga nüüd te olete valgus Issandas. Käige nagu valguse lapsed

Jeesuse eesmärk oli puhastada meid meie pattudest, et muuta meid määrdunud astjast pühaks astjaks, et oleksime Pühale Vaimule kõlblikud asumaks meie sees.

1.Jh.1,7 Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega, ja Jeesuse Kristuse, tema Poja veri puhastab meid kõigest patust.

Tehes seda, on Jumalal nüüd võimalik täielikult taastada Tema Kuningriik, mis tehtud Tema lastest, kes esindavad Teda ustavalt maa peal.

Joh1,12 ütleb, et kõik kes usuvad Temasse, siis Jeesus annab neile väe saada Jumala lasteks. Mele on usaldatud ja me oleme harjunud kontrollima ise oma elusid. Paljud meist on teinud eriti masendavaid tegusid selle usaldusega. Kui me ükskord pöörame oma usalduse Jumala suunas, siis tutvustatakse meile uut väge elada meie elusid. See vägi võimaldab meil samuti täita oma ülesannet olla kui taevase Kuningriigi saadikud, ülesanne mida Ta kunagi ei tühista. Kui Jumala tõelised pojad oleme me nüüd ühendatud Jumala valitsusega. Nüüd hakkab pihta protsess juhendamaks ja õpetamaks meid saama kuninglikeks valitsejateks. See treeniv protsess on Püha Vaimu töö.

Valmistudes ette Pühale Vaimule

Aadamast Jeesuseni Püha Vaim ei elanud kellegi sees. Ta ei saanud, sest Jumala valitsus on püha, aga inimene kes oli selle kandmiseks loodud, oli ebapüha. Kunin Jeesuseni ükski toodud ohver ei olnud piisavalt hea või piisav, et teha meid jälle pühaks. Mitte keegi polnud piisavalt püha, et pakkuda sobivat paika Püha Vaimu asumiseks.

See aga ei tähenda, et Püha Vaim ei oleks Vana Testamendi päevade ajal olnud esindatud ja tegev. Vastupidi, Piiblis on palju ülestähendusi Vaimu töö kohta sel ajal. Kuid siiski on üks oluline erinevus Vaimu olemasolul Vanas Testamendis ja Uues Testamendis. Uues Testamendis Püha Vaim täidab uskliku ja asub temas elama alaliselt. Vanas Testamendis Ta ainult tuleb teatud isikute peale teatud ajaks ja siis lahkub. Vana Testamendi Jumala inimesed ei tundnud Jumala Vaimu kui pidevalt nende elus kohal olevat. Nad tundsid ainult Jumala Vaimu välist mõju.

Vaim tuli Simsoni peale ja ta tegi vägevaid jõutegusid. Ta tuli Moosese, Eelija ja Elisa peale võimaldades neil teha vägevaid tunnustähti ja imesid. Ta tuli Gideoni peale, kes purusta vaenlase 1000-se armee vaid 300-ga. Vaim tuli Kuningas Sauli peale, kes prohveteeris siis koos prohvetitega. Igal juhtumil Vaim tuli inimese peale vaid väheseks ajaks ja siis lahkus, sest keegi neist polnud piisav anum Tema pidevaks kohaloluks. Keegi neist ponud võimeline praktiseerima Jumala Kuningriigi administreerimist igapäevaselt.

Uus kord on tulekul

Selline oli olukord kuni tuli Jeesus. Ükski Vana Testamendi prohvetitest ei kogenud Püha Vaimu kui nende sees asuvat Vaimu, mõned neist said vaid põgusalt näha sellest tulevasest suhtest. Prohvet Joel kirjutab:

Jl.3,1-2 Ja pärast seda sünnib, et ma valan oma Vaimu kõige liha peale! Siis teie pojad ja tütred hakkavad ennustama, teie vanemad uinuvad unenägusid nähes, teie noored mehed näevad nägemusi! Ja neil päevil ma valan oma Vaimu ka sulaste ja ümmardajate peale!

Peale Malakit, kes oli Vana Testamendi viimane prohvet, oli 400 aastane periood, mida tuntakse kui „vaikseid aastaid“, kus ühtegi prohvetlikku häält ei kostunud Iisraelis.

See prohvetlik vaikus lõppes kui Ristija Johannes ilmus kõrbes, kuulutades sõnumit meeleparandusest ja kuulutades ette Messia peatset tulekut. Kuigi Johannes on kirjas neljas Uue Testamendi evangeeliumis, siis ta oli ikkagi viimane Vana Testamendi prohvet. Tema surm Herodes Antipase käsu peale ja Jeesuse avaliku teenistuse algus märkis ühe ajastu lõppu ja uue algust. Veel spetsiifilisemalt, Jeesuse ristimine Johannese poolt oli aegade muutumise punktiks. Sellest hetkest edasi algas uus kord, Jumala Kuningriigi kehtestamine.

Lk.16,16 Käsuõpetus ja prohvetid ulatavad Johanneseni; sellest ajast peale kuulutatakse Jumala riiki ja igaüks tungib väevõimul sinna sisse.

Johannes ja uus maailmakord

Vaatamata sellele, kui suur prohvet Johannes oli, ta siiski esindas vana korda. Jeesuse saabumine juhatas sisse uue ajastu, taevase Kuningriigi perioodi maa peal. Jeesus ütles ise selle kohta järgnevalt:

Mt.11,11-12 Tõesti, ma ütlen teile, ei ole naistest sündinute seast tõusnud suuremat kui Ristija Johannes, aga väiksem taevariigis on suurem temast! Ent Ristija Johannese päevist siiamaani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad ta endile.

Kuni Johanneseni polnud Kuningriik kunagi esindatud maa peal sellisel võimsal, nähtaval viisil, kui see oli koos Jeesuse tulekuga. Mitte keegi alates Aabrahamist kuni Johanneseni tegelikult ei mõistnud, mida tähendab taevane Kuningriiki. Nad rääkisid sellest ja prohveteerisid sellest. Neil olid väikesed momendid tulevikust, aga nad kunagi ei näinud selle manifesteerumist nende endi päevil. Ristija Johannes rääkis Kuningriigist, kuid isegi Johannes ei saanud korrektselt täit selgust oma sõnumist. Ta kuulutas selle tulemist Jeesuses, kuid ise ei läinud sinna sisse täielikult.

Johannes oli Vana Testamendi prohvet Uue Testamendi ilmutusega. Ta tutvustas Kuningat, kes pidi taastutvustama Kuningriiki, kuid Johannes ise ei kogenud seda kunagi. Kuningriik oli uuest ajastust, aga Johannes lahkus koos vanaga. Ta tunnistas Vaimu, kes tuli Jeesuse peale ristimisel, aga seesolev või kohalolev Vaim oli osa uuest ajastust, mida Johannes ei kogenud täies mahus. Sellepärast Jeesus ütles selle kohta, et kuigi Johannes oli suurim prohvet, siis isegi vähim Kuningriigis on suurem Johannesest.

Johannes oli mees, kes seisis keskel, olles riputatud kahe aja dimensiooni vahele. Tema hääl oli hääl ettevalmistuseks, valmistades inimesi ette sisenemaks uude korda. Kui siis ükskord algas Jeesuse avalik töö, siis Johannese töö lõppes. Johannes sai sellest selgelt aru. Ta mõistis, et kui Jeesuse teenistus kasvab, siis tema teenistus kahaneb kuni piltlikult pühitakse ära. Johannese vangistamisega me näeme Jeesuse teenistuse kiirenemist.

Mrk.1,14-15 Aga pärast seda, kui Johannes oli pandud vangi, tuli Jeesus Galileasse ja kuulutas Jumala evangeeliumi ja ütles: "Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal; parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse!"

Jeesus alustas oma Kuningriigi sõnumi kuulutamist peale seda, kui Johannes oli vangistatud. Vana kord oli nüüd lõppenud ja uus kord oli alanud.

Uue korra kodanikud

Peale Jeesuse ristimist Johannese poolt Jordani jões ja olles täis Püha Vaimu, juhtis Vaim Teda kõrbesse, kus ta paastus 40 päeva ja ööd ja oli kiusatud saatana poolt. Tulles välja võidukalt oma kiusatusest „Jeesus läks tagasi Vaimu väes Galileasse“ (Lk.4,14) ja hakkas kuulutama oma sõnumit Kuningriigist. Jeesus oli täidetud ülikülluslikult Püha Vaimuga. Läbi evangeeliumite ei ole tõendeid või üleskirjutisi selle kohta, et seni kaua kui Jeesus oli Maa peal, ei olnud Püha Vaim esindatud või aktiivne kuskil mujal välja arvatud Jeesus. Ta oli uue korra eelvägi , esimene uue põlvkonna inimestest, kes saavad täidetud Püha Vaimuga.

Jeesus tuli meid taas ühendama Oma Isaga ja Tema väelise Kuningriigiga. Ühendav lüli on Püha Vaim. Sellepärast oli Tema sõnumi fookuseks: „Parandage meelt, sest Taevariik (taevane Kuningriik) on lähedal“. Jeesuse esmane eemärk ei olnud haigete tervendamine, surnute ülesäratamine, deemonite väljaajamine või teha mingeid muid imetegusid. Need asjad olid vaid märgid sellest, et Jumala Kuningriik on tulnud maa peale, aga need ei olnud Tema fookuseks. Jeesuse lõplik ülesanne oli valmistada tee tulevale Kuningriigile, sealjuures tuvustades inimesele Püha Vaimu väge.

Invasioon taevast

Kolgatast sai läbipääsutee Kuninglikule Kõrgestiaustatud Kuningriigile. Evangeeliumi sisuline olemus on, et me võime saada tagasi meie vaimse ühenduse meie Isaga. Nüüdsest on meile võimaldatud vägi, et me saaksime täita oma rolli Kuningriigi edendamisel maa peal. See vägi on tehtud meile võimalikuks läbi Püha Vaimu invasiooni meie ellu. Jeesus avas selleks ukse, et see invasioon saaks toimuda.

Jeesus lubas meile, et Ta annab meile Kuningriigi ja väe käia selles Kuningriigis. Jeesus ütles: „Ära karda, sa pisuke karjuke, sest teie Isa on heaks arvanud anda teile kuningriigi!“ (Lk.12,32). See on Jumala heameelne soov ja igatsus anda meile Kuningriik. Ta tahab taastada meie ühenduse Temaga. See on armastava Isa süda: „Ent missugune isa on teie seas, kellelt poeg palub kala, et ta annaks sellele kala asemel mao? Või kui ta palub muna, ta annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, märkate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab Püha Vaimu neile, kes teda paluvad." (Lk.11,11-13).

Jeesuse surm ristil oli tegelikult abinõu suhte taastamiseks. Kolgatast sai puhastav tööriist. Kes iganes läheb sellest läbi saab puhtaks selle maailma kõntsast. See puhastamine valmistab ette neid vastu võtma Püha Vaimu väge.

Peale seda, kui töö sai tehtud, ilmus Jeesus oma jüngritele ja jättis selle ülesande nendega: „Rahu olgu teiega! Nii nagu Isa on saatnud Mind, nii saadan Mina teid“. Peale selle ülesande väljaütlemist hingas Ta nende peale ja ütles: „Võtke vastu Püha Vaim“ (Joh.20,21-22). Olles puhastusprotsessi läbi teinud ja nüüd varustatud Püha Vaimuga, olid jüngrid valmis minema edasi kui Tema saadikud, viies Tema Kuningriigi kogu maailma.

Jumal tuli elama koos inimesega

Nii nagu nendel algsetel Jeesuse jüngritel on ka meil usklikel Püha Vaim elamas meie sees kui pidev Kohalolu. See teeb meist nagu nemadki, uue korra kodanikud. See autoriteet ja vägi, mis meis on olemas kui Vaimuga-täidetud Kuninga saadikud, annab meile aimu mida Aadam nautis enne oma langemist. Meie Taastamine Jumala Kuningriigiga on näha tegelikult Eedeni taastamist meie elus ja selle kogemine. Sellega et Püha Vaim juhib ja kontrollib meid päev-päevalt, saame me teha seal kus me oleme natuke taevast maa peale.

Kui uue vaimuliku korra kodanikud oleme me suuremad kui need Vana Testamendi mehed ja naised, kes käisid enne meid. See ei ole mitte mingi meie isikliku teene tõttu, vaid meis elutseva Vaimu tõttu, keda nemad ei tundnud. Tänu sellele, et Püha Vaim elab meis, oleme me suuremad kui Aabraham. Me oleme suuremad kui Mooses. Me oleme suuremad kui Simson, Samuel ja Saul. Me oleme suuremad kui Taavet ja Saalomon. Me oleme suuremad kui Jesaja, Jeremija, Hesekel, Taaniel ja kõik teised prohvetid. Nemad ainult rääkisid Kuningriigist, aga meie elame selles.

Vägivald Kuningriigis

Jällegi, Matteuse 11:12 Jeesus ütleb: „Ent Ristija Johannese päevist siiamaani rünnatakse taevariiki ja kes seda ründavad, kisuvad ta endile.“ Teisisõnu alates Johannese päevist on tegu ühe vallutusega. Sõjaväeline ülevõtmine on teoksil, mida keegi ei tea, peale nede kes on üle võetud. Kas sina oled vallutatud? Mina olen vallutatud - Taevase Kuningriigi poolt. See on vallutanud minu südame, mõtted, hinge, ihu ja kogu mu tuleviku. See on vallutanud mu hoiakud ja suhtumised ja on teinud minust ohtliku mehe – pimeduse kuningriigile.

Taeva Kuningriik edeneb jõuliselt ja meie kes me oleme selle Kuningriigi kodanikud, kui „edasiviiva jõu“ osa peame ründama vaenlase kindlusi. Maailm võib olla meie vastu, aga meie oleme võimelised edukalt Kuningriiki laiendama, sest meie sees elab vägev jõud, mis on tugevam maailma kontrollivast jõust. Kui Kuningriigi kodanikud me ega sure, me edeneme jõudsalt. Need päevad on möödas, kus me väänasime oma käsi oma probleemidega, katsumustega ja olukorra raskustega. Läbi on päevad, kus me üritame ülesaada ilma eduta. Vaatamata kannatustele ja maailma vastuseisule oleme meie õppinud vaenlasest üle olema väega sellelt, kes elab meis.

See Kuningriik, millest meie oleme osa, on nii vägev et me ei pea tundma mingit hirmu potensiaalse oppositsiooni suhtes. Kuningriigi mehed ja naised ütlevad: „Too esile probleemid!“ ja meie läheme otse neist läbi. Meie Kuningriik ei põgene ega tagane; Kuningriik seisab kindlana, edeneb ja saab üle.

Kuninga esindamine: meie positsiooni vägi

Mõistes, et me oleme Kristuse saadikud ja Tema Kuningriigi esindajad, vabastab meid paljuski enese-kehtestamise survest. Olla Kristuse saadik on suur privileeg, kuid ka suur vastutus, milleks on:

 • Rääkida Kuninga sõnu;
 • Olla huvitatud ainult Kuninga soovidest;
 • Kõneleda ainult Tema valitsuse nimel;
 • Hoida ühendust ja kommunikatsiooni Kuningaga;
 • Viies ellu Kuninga kehtestatud poliitikat;

Paistab et ülekaalus on meie kutse olla universumi Kuninga saadikud. Sellise vastutuse koorem siiski saab kuidagi maandatud, kui me saame aru, et me peame rääkima vaid meie Kuninga sõnu. Jeesus järgis seda kurssi ilma eranditeta, mis samas põhjustas Tema edu maises teenistuses ja töös. Ta ütles:

Jh.8,28 Siis ütles Jeesus: "Kui te Inimese Poja olete ülendanud, siis te mõistate, et mina see olen ja et ma ei tee midagi iseenesest, vaid räägin seda selle järgi, kuidas mu Isa mind on õpetanud.

Jh.5,17 Aga Jeesus kostis neile: "Minu Isa tegutseb tänini ja mina tegutsen!"

Jh.5,19 Siis Jeesus vastas ning ütles neile: "Tõesti, tõesti ma ütlen teile, Poeg ei või iseenesest teha midagi kui vaid seda, mida ta näeb Isa tegevat! Sest mida Isa teeb, seda teeb Poeg nõndasamuti.

Kui Kristuse saadikud, peaks meid huvitama ainult Kuninga soovid. Kõik mis me ütleme ja teeme peaks peegeldama Tema eesmärki ja igatsust. Meie isiklik arvamus ei loe. Selle maailma inimeste diplomaatias, suursaadik kunagi ei väljenda oma arvamust. On täielikult kohatu saadikule väljendada oma isiklikku arvamust kui ta samas tegutseb ametliku esindajana ja häälena oma valitsusele. Saadik, kes ületab ametlikuse joone isikliku arvamuse territooriumile, riskib oma rahva reputatsiooni mahamängimisega ja isegi nende julgeolekuga ja isiklikult kuulub kriitika alla ja tagasikutsumisele.

Saadik, kes mõistab oma rolli, suhtleb lihtsalt oma valitsuse positsioonilt, mitte oma isiklikust vaatevinklist. Sama on ka Jumala Kuningriigis. Kui meie Kuninga saadik, ei ole oluline meie seisukoht. Ainuke arvamus mis loeb on Kuninga oma. Sageli usklikena me satume probleemidesse, sest oleme kasvanud üles demokraatias ja me oleme nii harjunud andma oma seisukohti. Vahel me isegi ajame segi Kuninga arvamuse meie omaga ja tegeleme siis Tema valestiesindamisega, andes edasi enda mõtteid ja ideid kui Tema omi. Sellised asjad tekitavad suurt segadust Kirikus ja maailmas.

Viies ellu Kuninga poliitikat

Ainuke vastutus meil kui Kristuse saadikutel on kindlustada oma side Kuningaga sellisel viisil, et me võime teada ja mõista mida Tema ütleb ja siis rääkida ise ja tegutseda vastavalt. See on koht, kus koorem eemaldatakse. Me ei vastuta poliitika rakendamisest. Me vastutame vaid poliitika edasi andmisest, välja rääkimise eest, mille on kehtestanud Kuningas. Ei ole meie asi otsustada, mida me usume ja arvame. Meie töö on õppida ja tunda saada, mida meie Kuningas mõtleb ja siis tulla ning nõustuda temaga.

Kui kunagi keegi ahvatleb meid või esitab väljakutse meile, et minna vastuollu meie Kuninga tahtega, siis ainuke mis me teeme on, et me taandume selle peale, mis Tema on öelnud. Mõni võib küsida: „Mis viga on selles, et mees ja naine elavad koos ilma abieluta? Mis on viga seksil väljaspool abielu? Nüüd on uued ajad ja me peame olema paindlikud vastavalt elu muutumisele.“ Vastuseks me võime öelda lihtsalt: „OK, aga minu valitsuse (minu Kuninga) seisukoht on, et see on patt.“ Siin ei ole mingeid debatte, argumenteerimisi, mitmetähenduslikust. Me lihtsalt seisame Jumala Sõnal ja laseme oma vastutusel puhata selles.

Nii kaua kui me kontsentreerime oma Kuninga huvidele ja Tema ustavale esindamisele, siis Tema võtab hoolt meie eest. Seda on Ta lubanud teha, tõotades, mitte kunagi nurjudes. Jeesus ütles seda nii selgelt oma jüngritele:

Mt.6,31-33 Ärge siis olge mures, küsides, mida me sööme? või mida me joome? või millega me riietume? Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane Isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi! "Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast!

Tugi kodubaasist

Me ei peaks fokuseeruma muudele asjadele, isegi oma palvetes, aga meie kontsentratsioon peks olema Jumala tahe ja Tema Kuningriigi tulemine. Saadiku kodu valitsus varustab teda kõige vajalikuga, et elada ja teostada tema ametlikku funktsiooni: offis, kodu, auto, kaastöölised, finantsid, jne. Samal viisil, kui me otsime Jumala Kuningriiki ja Tema õigust kui oma esmast prioriteeti , siis Tema varustab meid kõigega, mida me vajame igapäevaseks eluks ja Tema tahte täideviimiseks. Kui me seame ennast Kuninga asjade tegemisele, siis Tema sätib meie asjad paika. See on usu, usalduse ja sõnakuulelikuse suhe, mis võimaldab meil rakendada väge ja võimu Tema nimel. Selline usk kasvab välja sellest, kui me suurendame oma teadmisi oma positsioonist kui Kristuse saadikud.

Jeesuse ülesanne oli taastutvustada Jumala Kuningriiki maa peal. Ta kuulutas seda ja demonstreeris selle reaalsust läbi imede ja tunnustähtede, mida Ta tegi. Ta lõpetas oma missiooni oma surmaga ristil, ohverdades oma vere kui puhastava väe, et eemaldada patu mõju ja toime meie eludest. See meie elude puhastamine valmistas meid ette võtma vastu Püha Vaimu ja ühendab meid Jumala Kuningriigiga. Kui Tema saadikud, oleme me laetud kuulutama Kuningriigi sõnumit kõigile rahvastele. Kirik on kogenud segu edust ja ebaedust oma missioonil maailma, sest me oleme kahjuks tekitanud palju segadust oma sõnumiga. Selleks et Kirik saaks edukalt muuta maailma, peab ta esmalt selgindama oma sõnumi ja pühendama ennast uuendatud kuulutustööle Kuningriigi evangeeliumist.

PÕHIMÕTTED

 • Jeesuse eesmärk oli kahekorne: kuulutada Jumala Kuningriigi saabumist ja läbi oma vere pakkuda sissepääsu kõigile, kes tahavad tulla;
 • Jeesuse ülesanne oli taastutvustada Kuningriiki;
 • Uuestisündimine on tee Kuningriiki – see on vajalik esimene samm – kuid Kuningriigi evangeelium sisaldab palju muudki;
 • Taevane Kuningriik on alluvusala, üle mille on Jumala mõjul täis autoriteet;
 • Kui Kristuse saadikud, esindame meie Jumala Kuningriigi valitsust;
 • Jeesuse saabumine juhatas sisse taeva Kuningriigi perioodi maal;
 • Jeesuse ülim eesmärk oli saada Püha Vaim tagasi meie sisse;
 • Kui uue vaimse korra kodanikud, oleme me suuremad kui Vana Testamendi mehed ja naised, kes läksid meie ees. Seda mitte tänu mingile meie erilisele teenele vaid tänu meie sees asuvale Vaimule, keda nemad ei tundnud;
 • Taevane Kuningriik edeneb jõuliselt ja meie, kes me oleme selle Kuningriigi kodanikud, oleme osa „edendavast jõust“, kes ründab vaenlase kindlustusi;
 • Meie Kuningriik ei tagane ega jookse ära; meie Kuningriik seisab kindlana, edeneb ja vallutab;
 • Kui Kristuse saadikud, peaksime olema huvitatud ainult Kuninga soovidest;
 • Nii kaua kui me kontsentreerume Kuninga huvidele ja Tema ustavale esindamisele, siis Tema võtab hoolt meie huvide eest;


Refereerinud Myles Munroe raamatust “Kuningriigi taasavastamine”:
Marek Maasik
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

*****

Ingmar Kure kommentaar

Kinnitan, et tõepoolest on Jumala misjoni lõppeesmärk Kuningriik ja kuningriigi valitsus. Selle eesmärgi teenistuses on ka kõik teised vaimulikud väärtused: uuestisünd, meeleparandus, väeavaldused jne.

Aga ma ei tahaks, et meie siin Eestimaal suhtume liiga ükskõikselt Ameerika jutlustajate eksitustesse. Näiteks sõna "religioon" kasumine. Selle artikli pealkirjas ning edaspidigi on "religioon" negatiivses tähenduses. 

Näiteks: 

Jumal on rohkem huvitatud meie suhtlemisest Temaga igapäevaselt kui perfektsest ülistusteenistusest, kus kõik on täpselt õige ja kus meie rituaalid ning traditsioonid on täpselt paigas. Inimene tahab religiooni, Jumal tahab suhet. Me oleme lihtsalt vaimustatud religioossetest rituaalidest, mis on ehitatud Jumala igavikulise eesmärgi valesti mõistmise vundamendile. Inimene otsib suhet Jumalaga läbi religiooni printsiipide, kui Jumal otsib suhet inimesega läbi isikliku suhtlemise müsteeriumi. On selge, et paljud ei oma mingit reaalset või sügavat suhet Issandaga, sest nad ei mõista Kuningriigi loomust või olulisust.

Eedeni aias ei olnud mingit „ülistust“ nagu seda meie mõistame ülistuse all. Seal ei olnud mingeid altareid, ohvreid, laule, plaksutamist, tantsimist, Piibleid, lauluraamatuid, teenistusi, palveid – mitte midagi sellist, mida me kutsume religiooniks. Seal oli ainult suhtlemine: Aadam ja Eeva kõndides ja rääkides Jumalaga täiuslikus sõprussuhtes ja harmoonias.

See on asjatundmatu ja rumal jutt.

1. Asjatundmatu. Mõiste "religioon" tähendabki suhet. "Religioosne inimene" on inimene suhtes Jumalaga. Võib-olla saaks rääkida "vähem" või "rohkem" religioossest inimesest. "Vähem" religioosne on sel juhul inimene, kes otsib kirikust edu ja tervist, aga ei otsi suhet Jumalaga. Üldsegi mitte religioosne inimene ei oma mitte mingit suhet Jumalaga, või ta siis ei ole sellest teadlik.

Teoloogia ajaloos on mõnikord kristlust vastandatud "religioonile", nagu näiteks Karl Barthil. Aga sel juhul tuleb selgitada, mida mõeldakse "religiooniga". Barth vastandab kristlust "religioonidele" sellega, et kristluse puhul on suhte algatajaks Jumal ning inimene ei saa selle heaks ise midagi teha. Jumal saatis Lunastaja ja saadab Püha Vaimu. Seevastu religioonides - nagu näitab Barth - on suhte algatajaks inimene. Aga kuna inimene ei suuda Jumalat leida omal algatusel, siis on ilmselt oletatavad ja väljamõeldud jumalad mitte midagi muud kui ebajumalad.

2. Rumal. Rumal on mõnitada rituaali ja traditsiooni. Rituaal on keel, see on tegude kõne. Jeesuse surm ristil ning tema ülesäratamine surnuist, tema ilmumine jüngritele oli Jumala tegude keel. Suudlemine, kallistamine ja hoolitsemine on armastuse keel. Jumalateenistuse liturgia on inimese armastuseavaldus Jumala vastu. Just rituaalne käitumine näitab, kuidas me millessegi või kellessegi suhtume. 

Traditsioon on rituaalide ja religioosse kõnelemise õpetus. Pühakiri on kirjalikult edastatud traditsioon, ja selle traditsiooniga antakse meile teada Jumala tahe.

Kui tahta eristada head ja halba rituaali, siis sellest rääkis Jeesus väga sageli. Halb rituaal on see, millel on teised motiivid kui tegevus ise. Kui inimene palvetab valjult ja pikalt ja teiste nähes, aga teeb seda selleks, et teda imetletakse, siis on see halb rituaal. Kui inimene kutsub teisi inimesi kaasa ühisesse palvesse, siis on see hea rituaal. Jeesus hurjutab varisere - mitte selle pärast, et nad ootasid Messiat ning tegid häid tegusid, vaid selle pärast, et paljud nendest tegid küll häid tegusid, aga ei oodanud Messiat.

Kokkuvõtteks: need Ameerika jutlustajad, kes pilkavad usklike jumalateenistuse rituaale, need pilkavad uskliku inimese isiklikku suhet Jumalaga. Ma ei taha, et selline hoiak leiab kohta Eestimaal.

Ma usun, et Myles Munroe tahab kuulutada Jumala täit tahtmist. Aga oma sõnadega tuleb olla ettevaatlikum. Jumala tahtmine on ka see, et üks kristlane ei hakka halvustama teist kristlast.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS